Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Đại hội Chi bộ Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Chi bộ Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Chi bộ Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa 13/05/2020 839 02
Chia sẻ:
Đại hội Chi bộ Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 8/5/2020, Chi bộ Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Đại hội các chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tham dự Đại hội có đồng chí Trịnh Văn Mơ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đồng chí Lê Văn Khoa - Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.


nh: Lễ chào cờ khai mạc Đại hội


Ảnh: Các quần chúng ưu tú tham dự Đại hội


Ảnh: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Châu Ngô Anh Nhân - Bí thư Chi bộ đã trình bày Báo cáo chính trị của Đại hội, trong đó tổng kết đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ khóa III nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp theo, đồng chí Hồ Tấn Quang – Phó Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020.


                        Ảnh: Đồng chí Châu Ngô Anh Nhân – Bí thư Chi bộ đọc Báo cáo chính trị


 Ảnh: Đồng chí Hồ Tấn Quang – Phó Bí thư Chi bộ đọc Báo cáo kiểm điểm Chi bộ

Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, về Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ chấp hành tốt đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động thực hiện tốt nghị quyết của Đảng uỷ Khối, đề ra kế hoạch thực hiện nghiêm túc. Đảng viên luôn gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, gương mẫu chấp hành tốt quyền và nghĩa vụ người công dân nơi cư trú khi địa phương phát động. Tham gia tích cực vào các hoạt động của địa phương tạo được uy tín tốt với nhân dân địa phương.

Về Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên gắn với việc xây dựng hệ thống chính trị, cấp ủy đã thường xuyên quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ, xây dựng quy hoạch cán bộ và tạo điều kiện cho cán bộ theo học các lớp đào tạo về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ... Chi bộ đã thường xuyên quan tâm đến việc kết nạp Đảng viên mới, phát hiện quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng.

Về thực hiện công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỉ luật trong Đảng, Chi bộ quán triệt các văn bản, nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Trong toàn nhiệm kỳ 2015-2020, không có đảng viên vi phạm điều lệ Đảng, 100% Đảng viên trong chi bộ có xác nhận giữ mối liên hệ tốt với địa phương nơi cư trú. Đồng thời, Chi bộ xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện có nề nếp, đóng đảng phí đầy đủ, luôn coi trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho Đảng viên, giao nhiệm vụ cụ thể cho Đảng viên, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ qua các buổi sinh hoạt đảng.

Báo cáo chính trị đã tổng kết thể hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ đã lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu, mục tiêu đưa ra tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng đã mang lại nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt trong việc triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh. Bên cạnh báo cáo kết quả thực hiện, Báo cáo Chính trị cũng thẳng thắn đưa ra những khuyết điểm, tồn tại và chỉ ra  các nguyên nhân của những tồn tại đó để có hướng khắc phục, đồng thời đưa ra các bài học kinh nghiệm để tiếp tục nghiên cứu thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ mới.

Trong báo cáo phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mới, báo cáo đã chỉ ra mục tiêu tổng quát gồm: Chi bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng đến đảng viên và cán bộ nhân viên trong Chi bộ. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho mọi đảng viên thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được công ty giao phó; Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 đó là: (i) Chi bộ lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; (ii) Phấn đấu hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; (iii) Xây dựng Chi bộ được đánh giá tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm. Chi bộ bổ sung và thực hiện quy chế hoạt động của cấp ủy, của Chi bộ phù hợp với quy định của Trung ương và thực tế của Chi bộ; (iv) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; (v) Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên, bảo đảm trên 30% tổng số đảng viên được kiểm tra. Chỉ đạo, thực hiện giải quyết kịp thời, nghiêm túc số vụ xử lý kỷ luật, đơn thư tố cáo, khiếu nại (nếu có) theo đúng các quy trình, quy định, thẩm quyền; (vi) Trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 2 đảng viên trở lên, và ít nhất có 01 đảng viên nữ; (vii) Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, bảo đảm Công đoàn cơ sở đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

Ngoài ra, Chi bộ nhiệm kỳ mới cần tập trung chỉ đạo một số công tác chuyên môn trọng tâm, tập trung vào việc thực hiện các dự án trọng điểm bao gồm: Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – tiểu dự án Nha Trang, Dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang, Dự án CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp, Dự án Cầu qua sông Kim Bồng, Dự án Hồ điều hòa phía Bắc Nha Trang, Dự án các tuyến đường, các nút giao thông kết nối sân bay Nha Trang, Dự án phát triển tổng hợp – tiểu dự án tỉnh Khánh Hòa.

Sau báo cáo, Đại hội đã tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Chi bộ. Một số đồng chí đã trình bày các báo cáo tham luận tại Đại hội bao gồm: Đồng chí Trần Minh Đức trình bày tham luận “Giải pháp để nâng cao hiệu quả, chất lượng làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Ban QLDA”, đồng chí Trương Cao Huy Vũ trình bày tham luận “Xây dựng và giữ gìn tinh thần đoàn kết trong đơn vị để luôn phát triển và vững mạnh toàn diện”, đồng chí Huỳnh Quốc Dũng trình bày tham luận về “Công tác xây dựng Đảng”, đồng chí Nguyễn Sỹ Thuận trình bày tham luận về “Tình hình thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025”. 


   Ảnh: Đồng chí Nguyễn Sỹ Thuận trình bày tham luận


 
 Ảnh: Đồng chí Huỳnh Quốc Dũng trình bày tham luậnẢnh: Đồng chí Trương Cao Huy Vũ trình bày tham luận


 Ảnh: Đồng chí Trần Minh Đức trình bày tham luận

Trong nội dung phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trịnh Văn Mơ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thay mặt Đảng ủy Khối đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội của Chi bộ Ban QLDA là diễn ra nghiêm túc, long trọng. Báo cáo chính trị của Đại hội được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ nội dung, súc tích, thể hiện được quyết tâm, ý chí của Chi bộ Ban QLDA cùng toàn thể đảng viên Chi bộ. Đồng thời, đồng chí đã chỉ đạo công tác thảo luận trong Đại hội cũng như giao một số nhiệm vụ trọng tâm mà Chi bộ Ban QLDA cần quan tâm thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Thay mặt Chi bộ Ban QLDA Phát triển tỉnh, Ông Châu Ngô Anh Nhân – Bí thư Chi bộ phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trịnh Văn Mơ.


 Ảnh: Đồng chí Trịnh Văn Mơ phát biểu chỉ đạo Đại hội


Tiếp đó, trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 khóa mới,
bầu Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh thứ VIII. Sau một thời gian làm việc nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trí tuệ, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi bộ Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 05 đồng chí:

1. Đồng chí Châu Ngô Anh Nhân - Bí thư Chi bộ; 
        2. Đồng chí Hồ Tấn Quang - Phó Bí thư Chi bộ;
        3. Đồng chí Lê Huy Linh Việt - Ủy viên BCH;
        4. Đồng chí Trương Cao Huy Vũ - Ủy viên BCH;
        5. Đồng chí Huỳnh Quốc Dũng - Ủy viên BCH.


 Ảnh: Đảng viên biểu quyết tại Đại hộiẢnh: Đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại Đại hội
  Ảnh: Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 
  Ảnh: Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội  Ảnh: Chụp hình lưu niệm 

Đại hội Chi bộ Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp, tin tưởng các đồng chí được bầu chọn trong Ban chấp hành Chi bộ sẽ tục phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ và chỉ đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ./.Tác giả: Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Phản hồi ngay

Ban quản lý dự án rẤT MONG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI TỪ BẠN.

 Gửi ngay
Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Giấy phép số:

Số 18/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/11/2020.

Chịu trách nhiệm nội dung:

Ông Châu Ngô Anh Nhân - Giám Đốc

 Đang online: 5
 Tổng truy cập: 1.127.246
Vui lòng ghi rõ nguồn “Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa” hoặc “kdpm.vn” khi bạn phát hành thông tin từ Website này.