Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng: 29/10/2019
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển
của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa


1. BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019:
                                                 

2. BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019:
3. BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020:
Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Năm mới trên những công trình
Ngày đầu tiên của năm mới, nhiều người được quây quần bên gia đình,...
Thông báo về việc triển khai...
Thông báo về việc triển khai chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại...
Báo cáo tổng kết công tác năm...
Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021...
Lễ kết nạp Đảng viên mới thuộc...
Lễ kết nạp Đảng viên mới thuộc Chi bộ Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Quy trình thủ tục đấu nối nước...
Quy trình thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha...
13
1.122.694
 
>