Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa
 Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa. 14/11/2017 13.391 07
Chia sẻ:
Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa (tên tiếng Anh: Khanh Hoa Development Project Management Unit, viết tắt KDPM) thành lập dựa trên sự kế thừa và phát triển từ Ban Quản lý dự án Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang hình thành từ năm 2006. Chức năng, nhiệm vụ và quy chế tổ chức, hoạt động của Ban QLDA thực hiện theo các Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa số 2303/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 "Về việc điều chỉnh chức năng và đổi tên Ban Quản lý dự án Cải thiện Vệ sinh Môi trường thành phố Nha Trang thành Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa ", Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 "Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa", Quyết định số 4050/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 "Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa", Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 "Về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa" và Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 " Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa".


II. VỊ TRÍ PHÁP LÝ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Vị trí pháp lý:


- Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự đảm bảo chi thường xuyên theo quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

- Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho Bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa và Ngân hàng Thương mại để giao dịch theo quy định của pháp luật.

2. Chức năng:


- Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

- Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa thực hiện các chức năng của Ban Quản lý dự án khu vực đối với các khu vực phát triển đô thị theo Điều 17 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; và Điều 7 Thông tư số 16/2016/TT-BXD, gồm:

+ Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn ODA đối với các khu vực phát triển đô thị;

  + Quản lý dự án;

  + Nhận ủy thác quản lý dự án;

  + Giám sát thi công xây dựng;


+ Giúp UBND tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ quản lý đầu tư phát triển đô thị đối với các khu vực phát triển đô thị.

- Thực hiện các chức năng khác do người quyết định thành lập Ban quản lý dự án giao.


3. Nhiệm vụ và quyền hạn:


Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý dự án khu vực đối với các khu vực phát triển đô thị theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số 16/2016/TT- BXD như sau:

a. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư:

- Lập kế hoạch dự án: Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, trong đó phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện;

- Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác;

- Các nhiệm vụ thực hiện dự án: Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác;

- Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình;

- Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: Tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban quản lý dự án theo quy định;

- Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

b. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án:

- Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án đối với các khu vực phát triển đô thị theo quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Luật Xây dựng;

- Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.

c. Đối với các khu vực phát triển đô thị: Giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý đầu tư phát triển đô thị theo quy định.

d. Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của đơn vị.

e. Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.


III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa:
Giám đốc: Ông Hồ Tấn Quang
Phó Giám đốc: Ông Đinh Ngọc Bình, Ông Lê Quang Thanh, Ông Nguyễn Minh Dũng
2. Các phòng chuyên môn:

- Phòng Tổ chức Hành chính:

+ Trưởng phòng: Ông Đặng Hồng Tuấn
+ Phó trưởng phòng: Bà Võ Thị Ngọc Thuý
- Phòng Tài chính Kế toán:
+ Trưởng phòng: Ông Huỳnh Tuấn Võ

+ Phó Trưởng phòng: Ông Lê Huy Linh Việt

- Phòng Môi trường xã hội:
+ Trưởng phòng Ông Nguyễn Sĩ Thuận

 - Phòng Quản lý Dự án 1:

+ Trưởng phòng: Ông Trần Minh Đức
+ Phó Trưởng phòng: Bà Lê Thị Tỵ
- Phòng Quản lý Dự án 2:

+ Trưởng phòng: Ông Trương Cao Huy Vũ 
- Phòng Quản lý Dự án 3:
+ Trưởng phòng: Ông Huỳnh Quốc Dũng
- Phòng Quản lý Dự án 4:

+ Trưởng phòng: Ông Lê Đức Hoàng

+ Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Quốc Hào

IV. LIÊN HỆ:
Địa chỉ: Số 204 đường Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: 084 258 3562 204 - Fax: 084 258 3562 203.
- Email: kdpm@khanhhoa.gov.vn - Website: kdpm.vn

Xem thêm các Quyết định:

Quyết định số 2303

Quyết định số 2304

- Quyết định số 4050

- Quyết định số 2075

- Quyết định số 3322

 

Tác giả: Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Hỏi - Đáp

Ban quản lý dự án rẤT MONG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI TỪ BẠN.

 Gửi ngay
Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Giấy phép số:

Số 16/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/11/2023

Chịu trách nhiệm nội dung:

Ông Nguyễn Thanh Hiến - Giám Đốc

 Đang online: 22
 Tổng truy cập: 1.914.418
Vui lòng ghi rõ nguồn “Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa” hoặc “kdpm.vn” khi bạn phát hành thông tin từ Website này.