Thông báo

Thông báo số 246/TB-HĐBT ngày 26/11/2019 của HĐBT V/v niêm yết dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư XDCSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp (Đợt 22-08 trường hợp)

Ngày đăng: 11/12/2019
Thông báo số 246/TB-HĐBT ngày 26/11/2019 của HĐBT V/v niêm yết dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xấy dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp (Đợt 22-08 trường hợp).

                                                                 Xem Thông báo tại đây./.
Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Kế hoạch số 610/KH-BQL ngày...
Kế hoạch số 610/KH-BQL ngày 25/5/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh...
Bài tham luận 4: "Tình hình...
Tình hình thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhiệm kỳ...
Bài tham luận 3: "Xây dựng và...
Xây dựng và giữ gìn tinh thần đoàn kết trong đơn vị để luôn phát triển...
Bài tham luận 2: "Công tác xây...
"Công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa"
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
13
998.013