Lịch công tác Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng: 04/11/2018
                             Lịch công tác Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa:


                            1. (Tuần lễ thứ 45: từ ngày 05/11 -11/11/2018):  (Xem tại đây)
                            
                            2. (Tuần lễ thứ 46: từ ngày 12/11 - 16/11/2018): (Xem tại đây)

                            3. (Tuần lễ thứ 47: từ ngày 19/11 - 25/11/2018): (Xem tại đây)
   
                            4. (Tuần lễ thứ 48: từ ngày 26/11/2018 - 02/12/2018): (Xem tại đây)

                            5. (Tuần lễ thứ 49: từ ngày 03/12/2018 - 09/12/2018): (Xem tại đây)

                            6.(Tuần lễ thứ 50: từ ngày 10/12/2018 - 16/12/2018): (Xem tại đây)
           
                            7. (Tuần lễ thứ 51: từ ngày 17/12/2018 - 23/12/2018): (Xem tại đây)
              
                            8. (Tuần lễ thứ 52: từ ngày 24/12/2018 - 30/12/2018): (Xem tại đây)

                            9. (Tuần lễ thứ 01: từ ngày 31/12/2018 - 06/01/2019): (Xem tại đây)

                            10. (Tuần lễ thứ 02: từ ngày 07/01/2019 - 13/01/2019): (Xem tại đây)
                             
                            11. (Tuần lễ thứ 03: từ ngày 14/01/2019 - 20/01/2019): (Xem tại đây)

                            12. (Tuần lễ thứ 04: từ ngày 22/01/2019 - 27/01/2019): (Xem tại đây)

                            13. (Tuần lễ thứ 05: từ ngày 28/01/2019 - 03/02/2019): (Xem tại đây)

                            14. (Tuần lễ thứ 07: từ ngày 11/02/2019 - 17/02/2019): (Xem tại đây)

                            15. (Tuần lễ thứ 08: từ ngày 18/02/2019 - 24/12/2019): (Xem tại đây)

                            16. (Tuần lễ thứ 09: từ ngày 25/02/2019 - 03/3/2019): (Xem tại đây)

                            17. (Tuần lễ thứ 10: từ ngày 04/3/2019 - 10/3/2019): (Xem tại đây) 

                            18. (Tuần lễ thứ 11: từ ngày 11/3/2019 - 17/3/2019): (Xem tại đây)

                            19. (Tuần lễ thứ 12: từ ngày 18/3/2019 - 24/3/2019):
(Xem tại đây)

                            20. (Tuần lễ thứ 13: từ ngày 25/3/2019 - 31/3/2019): (Xem tại đây)

                            21. (Tuần lễ thứ 14: từ ngày 01/4/2019 - 07/4/2019): (Xem tại đây)

                            22. (Tuần lễ thứ 15: từ ngày 08/4/2019 - 14/4/2019): (Xem tại đây)

                            23. (Tuần lễ thứ 16: từ ngày 15/04/2019 - 21/04/2019): (Xem tại đây)

                            24. (Tuần lễ thứ 17: từ ngày 22/04/2019 - 28/04/2019): (Xem tại đây)

                            25. (Tuần lễ thứ 18: từ ngày 29/04/2019 - 05/05/2019): (Xem tại đây)

                            26. (Tuần lễ thứ 19: từ ngày 06/5/2019 - 12/05/2019): (Xem tại đây)
                          
                            27. (Tuần lễ thứ 20: từ ngày 13/5/2019 - 19/5/2019): (Xem tại đây)

                            28. (Tuần lễ thứ 21 từ ngày 20/5/2019 - 26/5/2019): (Xem tại đây)

                            29. (Tuần lễ thứ 22 từ ngày 27/5/2019 - 02/6/2019): (Xem tại đây)

                            30. (Tuần lễ thứ 23 từ ngày 03/6/2019 - 09/6/2019): (Xem tại đây)

                            31. (Tuần lễ thứ 24 từ ngày 10/6/2019 - 16/6/2019): (Xem tại đây)

                            32. (Tuần lễ thứ 25 từ ngày 17/6/2019 -23/6/2019): (Xem tại đây)

                            33. (Tuần lễ thứ 26 từ ngày 24/6/2019 - 30/6/2019):
(Xem tại đây)

                            34. (Tuần lễ thứ 27 từ ngày 01/7/2019 - 07/7/2019): (Xem tại đây)

                            35. (Tuần lễ thứ 28 từ ngày 08/7/2019 - 14/7/2019): (Xem tại đây)

                            36. (Tuần lễ thứ 29 từ ngày 15/7/2019 - 21/7/2019): (Xem tại đây)

                            37. (Tuần lễ thứ 30 từ ngày 22/07/2019 - 28/7/2019): (Xem tại đây)

                            38. (Tuần lễ thứ 31 từ ngày 29/7/2019 - 04/8/2019): (Xem tại đây)

                            39. (Tuần lễ thứ 32 từ ngày 05/8/2019 - 11/8/2019): (Xem tại đây)

                            40. (Tuần lễ thứ 33 từ ngày 12/8/2019 - 18/8/2019): (Xem tại đây)
                    
                            41. (Tuần lễ thứ 34 từ ngày 19/8/2019 - 25/8/2019): (Xem tại đây)

                            42. (Tuần lễ thứ 35 từ ngày 26/8/2019 - 01/9/2019): (Xem tại đây)

                            43. (Tuần lễ thứ 36 từ ngày 02/9/2019 - 08/9/2019): (Xem tại đây)

                            44. (Tuần lễ thứ 37 từ ngày 09/9/2019 - 15/9/2019): (Xem tại đây)

                            45. (Tuần lễ thứ 38 từ ngày  16/9/2019 - 22/9/2019): (Xem tại đây)

                            46. (Tuần lễ thứ 39 từ ngày 23/9/2019 - 29/9/2019): (Xem tại đây)

                             47.(Tuần lễ thứ 40 từ ngày 30/9/2019 - 06/10/2019): (Xem tại đây)

                             48. (Tuần lễ thứ 41 từ ngày 07/10/2019 - 13/10/2019): (Xem tại đây)

                             49. (Tuần lễ thứ 42 từ ngày 14/10/2019 - 20/10/2019): (Xem tại đây)

                             50. (Tuần lễ thứ 43 từ ngày 21/10/2019 - 27/10/2019): (Xem tại đây)

                             51. (Tuần lễ thứ 44 từ ngày 28/10/2019 - 03/11/2019): (Xem tại đây)

                             52. (Tuần lễ thứ 45 từ ngày 04/11/2019 - 10/11/2019): (Xem tại đây)

                             53. (Tuần lễ thứ 46 từ ngày 11/11/2019 - 17/11/2019): (Xem tại đây)
     

                             54. (Tuần lễ thứ 47 từ ngày 18/11/2019 - 24/11/2019): (Xem tại đây)

                             55. (Tuần lễ thứ 48 từ ngày 25/11/2019 - 01/12/2019): (Xem tại đây)

                             56. (Tuần lễ thứ 49 từ ngày 02/12/2019 - 08/12/2019): (Xem tại đây)

                             57. (Tuần lễ thứ 50 từ ngày 09/12/2019 - 15/12/2019): (Xem tại đây)

                             58. (Tuần lễ thứ 51 từ ngày 16/12/2019 - 22/12/2019): (Xem tại đây)

                             59. (Tuần lễ thứ 52 từ ngày 23/12/2019 - 29/12/2019): (Xem tại đây)

                             61. (Tuần lễ thứ 01 từ ngày 30/12/2019 - 05/01/2020): (Xem tại đây)

                             62. (Tuần lễ thứ 02 từ ngày 06/01/2020 - 12/01/2020): (Xem tại đây)
                            
                             63. (Tuần lễ thứ 03 từ ngày 13/01/2020 - 19/01/2020): (Xem tại đây)

                             64. (Tuần lễ thứ 04 từ ngày 20/01/2020 - 26/01/2020): (Xem tại đây)

                             65. (Tuần lễ thứ 05 từ ngày 27/01/2020 - 02/02//2020): (Xem tại đây)

                             66. (Tuần lễ thứ 06 từ ngày 03/02/2020 - 09/02/2020): (Xem tại đây) 
                             
                             67. (Tuần lễ thứ 07 từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020): (Xem tại đây)

                             68. (Tuần lễ thứ 08 từ ngày 17/02/2020 - 23/02/2020): (Xem tại đây)

                             69. (Tuần lễ thứ 09 từ ngày 24/02/2020 - 01/3/2020): (Xem tại đây)
           
                             70. (Tuần lễ thứ 10 từ ngày 02/3/2020 - 08/3/2020): (Xem tại đây)

                             71. (Tuần lễ thứ 11 từ ngày 09/3/2020 - 15/3/2020): (Xem tại đây)

                             72. (Tuần lễ thứ 12 từ ngày 16/3/2020 - 22/3/2020): (Xem tại đây)

                             73. (Tuần lễ thứ 13 từ ngày 23/3/2020 - 29/3/2020): (Xem tại đây)

                             74. (Tuần lễ thứ 14 từ ngày 30/3/2020 - 05/4-2020): (Xem tại đây)

                             75. (Tuần lễ thứ 15 từ ngày 06/4/2020 - 12/4/2020): (Xem tại đây)

                             76. (Tuần lễ thứ 16 từ ngày 13/4/2020 - 16/4/2020): (Xem tại đây)
                             
                             77. (Tuần lễ thứ 17 từ ngày 20/4/2020 - 26/4/2020): (Xem tại đây)
      
                             78. (Tuần lễ thứ 18 từ ngày 27/4/2020 - 03/5/2020): (Xem tại đây)
                          
                             79. (Tuần lễ thứ 19 từ ngày 04/5/2020 - 10/5/2020): (Xem tại đây)

                             80. (Tuần lễ thứ 20 từ ngày 11/5/2020 - 17/5/2020): (Xem tại đây)

                             81. (Tuần lễ thứ 21 từ ngày 18/5/2020 - 24/5/2020): (Xem tại đây)

                             82. (Tuần lễ thứ 22 từ ngày 25/5/2020 - 31/5/2020): (Xem tại đây)

                             83. (Tuần lễ thứ 23 từ ngày 01/6/2020 - 07/6/2020): (Xem tại đây)

                             84. (Tuần lễ thứ 24 từ ngày 08/6/2020 - 14/6/2020): (Xem tại đây)

                             85. (Tuần lễ thứ 25 từ ngày 15/6/2020 - 21/6/2020): (Xem tại đây)

                             86. (Tuần lễ thứ 26 từ ngày 22/6/2020- 28/6/2020): (Xem tại đây)

                             87. (Tuần lễ thứ 27 từ ngày 29/6/2020 - 05/7/2020): (Xem tại đây)      

                             88. (Tuần lễ thứ 28 từ ngày 06/7/2020 - 12/7/2020): (Xem tại đây)

                             89. (Tuần lễ thứ 29 từ ngày 13/7/2020- 19/7/2020): (Xem tại đây)

                             90. (Tuần lễ thứ 30 từ ngày 20/7/2020 - 26/7/2020):  (Xem tại đây)

 

                             91. (Tuần lễ thứ 31 từ ngày 27/7/2020 - 02/8/2020): (Xem tại đây)

 

                             92. (Tuần lễ thứ 32 từ ngày 03/8/2020- 09/8/2020): (Xem tại đây)

Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Triển khai thực hiện văn bản...
Công văn về việc triển khai thực hiện văn bản số 7422/UB-KGVX ngày...
Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy...
Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư dọc bờ...
Kế hoạch số 610/KH-BQL ngày...
Kế hoạch số 610/KH-BQL ngày 25/5/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh...
Bài tham luận 4: "Tình hình...
Tình hình thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhiệm kỳ...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
14
1.017.795
 
>